Aktualności > Polityka wizowa

Polityka wizowa

(2020-04-15)

  • posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria: 
1.    jest on ważny przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; (w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte);
2.    został wydany w okresie ostatnich 10 lat;
  • posiadają oni ważną wizę krótkoterminową, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen lub ważną wizę długoterminową wydaną przez inne państwo Schengen;
  • uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
  • nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
  • nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.
Za pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich uważa się datę wjazdu, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego na terytorium Polski nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej wydanych przez władze polskie.
Państwa trzecie, których obywatele zobowiązani są posiadać wizę na wjazd krótkoterminowy na terytorium Schengen (w tym Polski) oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.
Ponadto obywatele niektórych państw trzecich zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy na wjazd na terytorium państw Schengen (w tym Polski) na mocy umów o zniesieniu obowiązku wizowego, zawieranych przez UE z tymi państwami trzecimi. Obywateli niektórych państw trzecich zwolnieni są także z obowiązku posiadania wizy na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy umów zawieranych z tymi państwami przez Rzeczpospolitą Polskę.

Informacja dotycząca państw objętych ruchem bezwizowym na terytorium RP, znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szczegóły dostępne pod adresem internetowym: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne

Źródło: www.strazgraniczna.pl
 

Wróć